Privacyverklaring Jeugdtheater Ondersteboven VZW

 • De privacyverklaring van Jeugdtheater Ondersteboven vzw (JTO vzw) is bijgewerkt op 14 juli 2020.
 • JTO vzw hecht groot belang aan uw privacy. Daarom is dit document opgesteld. Heeft u vragen na het doornemen van dit document, neem dan gerust contact met ons op.
 • Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Verantwoordelijken

 • Het bestuursorgaan van Jeugdtheater Ondersteboven vzw is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens.
 • Binnen de vzw is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid.
 • JTO vzw sensibiliseert met regelmaat al haar medewerkers en hanteert privacy-maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Verwerkingen

Binnen JTO vzw verwerken we volgende gegevens:

 • Voor administratieve doeleinden gebruiken wij de persoonlijke gegevens. Dit zijn de gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren of contact met iemand op te nemen. Dit betreft de leerlingen en leden, alsook familieleden, voogd, of anderen die een verantwoordelijkheid hebben bij een leerling of lid.
 • De contactgegevens, gegevens van psycho-sociale en medische aard worden opgeslagen om gebruikt te worden door medewerkers van JTO vzw om hun dienstverlening maximaal af te stemmen op de persoon die gebruik maakt van de voorziening (bv. bij medische urgentie e.d.m.).
 • We verzamelen ook gegevens die niet tot een bepaalde persoon kunnen worden herleid (bv. via de website). We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor willekeurige doeleinden verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonlijke gegevens zo lang de informatie gecombineerd blijft.

 
Binnen JTO vzw verwerken wij gegevens omwille van de volgende doelen:
 • Inschrijvingen
 • Leerlingen- en ledenadministratie
 • Leerlingenbegeleiding
 • Leerlingenevaluatie
 • Public relations
 • Promotie van activiteiten en events in de breedste zin van het woord

Bij JTO vzw maken wij foto’s en video’s van activiteiten en voorstellingen. Gezien de aard van de vereniging kan al het beeldmateriaal gebruikt worden voor publicatie. Leden en docenten kunnen ook geen portretrechten inroepen.

Bij JTO vzw worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingen- en ledengegevens:

 • Gimme
 • Een CRM
 • Een mailprogramma
 • Courante software om lijsten te maken
 • Een ticketingsysteem
 • Een facturatiesysteem
 

Voorwaarden

 • Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je lid bent. Om administratieve en promotionele redenen kunnen ze tot 3 jaar na de opzegging van je lidmaatschap nog gebruikt worden, tenzij je dit op uitdrukkelijk verzoek niet toestaat. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.
 • Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming hiervoor vragen.

Cookies en andere technologieën

 • Via de websites en eventuele e-mailberichten van JTO vzw kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technologieën. De cookies en andere technologieën die JTO vzw gebruikt, registreren geen gedrag van gebruikers en hebben geen identificering tot doel. Deze technieken worden gebruikt met het oog op gebruiksgemak en zijn niet nodig om toegang te krijgen tot de de applicaties en website(s) van JTO vzw. Wij behandelen daarom de gegevens die worden verzameld door cookies en andere technologieën als niet-persoonlijke gegevens. Als u cookies wilt uitschakelen, kan dat via de voorzieningen in uw browser. U kunt contact opnemen met de producent van uw browser om u te helpen bij het instellen.
 • Net als bij andere internetdiensten worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Het gaat hierbij om IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.
 • Voor zover IP-adressen of soortgelijke aanduidingen echter worden beschouwd als persoonlijke gegevens volgens de lokale wetgeving, zullen we deze aanduidingen ook als persoonlijke gegevens behandelen. Gecombineerde gegevens zullen we in het kader van dit Privacybeleid als persoonlijke gegevens behandelen wanneer niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens. In de regel gebeurt er geen combinatie van gegevens.

Openbaarmaking aan derde partijen

JTO vzw stelt uw persoonlijke gegevens enkel ter beschikking van de voorzieningen waarvan ze zelf lid is (en enkel op hun vraag), zoals: 

 • OPENDOEK
 • Cultuurraad Sint-Niklaas
 • De Ambrassade

Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen voor marketingdoeleinden.

Rechten inzake privacy

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • Recht op informatie: u mag vragen welke van uw gegevens er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft.
 • Recht op inzage: u mag steeds de gegevens die JTO vzw van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie.
 • Recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om deze aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens.
 • Recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor JTO vzw, permanent en volledig verwijderd worden.
 • Recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens of beeldmateriaal, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
 • Recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten.

Voor meer uitleg, of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve contact met ons op te nemen.